..:: SẢN PHẨM NỔI BẬT ::..

 

..:: SẢN PHẨM MỚI ::..

Mới!
phụ tùng máy dệt J1311-03140-00

phụ tùng máy dệt J1311-03140-00

Mới!
phụ tùng máy dệt J1311-03140-00J1308-03040-0A

phụ tùng máy dệt J1311-03140-00J1308-03040-0A

Mới!
phụ tùng máy dệt J1311-03140-00J1305-03130-00

phụ tùng máy dệt J1311-03140-00J1305-03130-00

Mới!
phụ tùng máy dệt J51115-01020-00

phụ tùng máy dệt J51115-01020-00

Mới!
phụ tùng máy dệt J51115-01020-0A

phụ tùng máy dệt J51115-01020-0A

Mới!
phụ tùng máy dệt BZ929905 YARN GUIDE

phụ tùng máy dệt BZ929905 YARN GUIDE

Mới!
phụ tùng máy dệt J1415-14010-00

phụ tùng máy dệt J1415-14010-00

Mới!
phụ tùng máy dệt 630663-209

phụ tùng máy dệt 630663-209

..:: Phụ tùng máy dệt TOYOTA ::..

Mới!
phụ tùng máy dệt J1415-14010-00

phụ tùng máy dệt J1415-14010-00

Mới!
phụ tùng máy dệt BZ929905 YARN GUIDE

phụ tùng máy dệt BZ929905 YARN GUIDE

Mới!
phụ tùng máy dệt J51115-01020-0A

phụ tùng máy dệt J51115-01020-0A

Mới!
phụ tùng máy dệt J51115-01020-00

phụ tùng máy dệt J51115-01020-00

Mới!
phụ tùng máy dệt J1311-03140-00J1305-03130-00

phụ tùng máy dệt J1311-03140-00J1305-03130-00

Mới!
phụ tùng máy dệt J1311-03140-00J1308-03040-0A

phụ tùng máy dệt J1311-03140-00J1308-03040-0A

Mới!
phụ tùng máy dệt J1311-03140-00

phụ tùng máy dệt J1311-03140-00

..:: Phụ tùng máy dệt STUDAKOMA ::..

Mới!
phụ tùng máy dệt 617146-70

phụ tùng máy dệt 617146-70

Mới!
phụ tùng máy dệt TOP LEVER SHAFT 630819D

phụ tùng máy dệt TOP LEVER SHAFT 630819D

Mới!
phụ tùng máy dệt PLANETARY GEAR B 620277B

phụ tùng máy dệt PLANETARY GEAR B 620277B

Mới!
phụ tùng máy dệt 630663-209

phụ tùng máy dệt 630663-209

..:: Thiết bị ngành sợi máy bông ::..

Mới!
Thiết bị ngành sợi Phụ kiện FA116 - 2

Thiết bị ngành sợi Phụ kiện FA116 - 2

Mới!
Thiết bị ngành sợi Phụ kiện FA116

Thiết bị ngành sợi Phụ kiện FA116

Mới!
Thiết bị ngành sợi FA 179a Phụ kiện

Thiết bị ngành sợi FA 179a Phụ kiện

Mới!
Thiết bị ngành sợi FA179A-1100-2

Thiết bị ngành sợi FA179A-1100-2

Mới!
Thiết bị ngành sợi Phụ kiện FA179C

Thiết bị ngành sợi Phụ kiện FA179C

Mới!
Thiết bị ngành sợi FA1001 Phụ kiện

Thiết bị ngành sợi FA1001 Phụ kiện

Mới!
Thiết bị ngành sợi FA1112 Thanh phụ kiện mở

Thiết bị ngành sợi FA1112 Thanh phụ kiện mở

Mới!
Thiết bị ngành sợi Các bộ phận máy FA1141 cuộn - 3

Thiết bị ngành sợi Các bộ phận máy FA1141 cuộn - 3

..:: Thiết bị ngành sợi máy chải ::..

Mới!
Thiết bị ngành sợi A186G chải

Thiết bị ngành sợi A186G chải

Mới!
Thiết bị ngành sợi FA221D-1100-6A

Thiết bị ngành sợi FA221D-1100-6A

Mới!
Thiết bị ngành sợi FA231-0506 - ∮ 159

Thiết bị ngành sợi FA231-0506 - ∮ 159

Mới!
Thiết bị ngành sợi Phụ kiện thẻ 2

Thiết bị ngành sợi Phụ kiện thẻ 2

Mới!
Thiết bị ngành sợi Phụ kiện thẻ

Thiết bị ngành sợi Phụ kiện thẻ

Mới!
Thiết bị ngành sợi Phụ kiện thẻ A186

Thiết bị ngành sợi Phụ kiện thẻ A186

Mới!
Thiết bị ngành sợi 25010.0000.0/0 - FA203-5200-2C

Thiết bị ngành sợi 25010.0000.0/0 - FA203-5200-2C

Mới!
Thiết bị ngành sợi 16530.0038.0/0 - FA232A-47102

Thiết bị ngành sợi 16530.0038.0/0 - FA232A-47102

..:: Thiết bị ngành sợi máy ghép ::..

Mới!
Thiết bị ngành sợi 52M1240-23

Thiết bị ngành sợi 52M1240-23

Mới!
Thiết bị ngành sợi 52M1240-20

Thiết bị ngành sợi 52M1240-20

Mới!
Thiết bị ngành sợi A272F-0715A

Thiết bị ngành sợi A272F-0715A

Mới!
Thiết bị ngành sợi (FA313)178M4.2100.01;02;03

Thiết bị ngành sợi (FA313)178M4.2100.01;02;03

Mới!
Thiết bị ngành sợi FA306-0716

Thiết bị ngành sợi FA306-0716

Mới!
Thiết bị ngành sợi phiểu ra cúi máy ghép

Thiết bị ngành sợi phiểu ra cúi máy ghép

Mới!
Thiết bị ngành sợi FA316-1510A

Thiết bị ngành sợi FA316-1510A

Mới!
Thiết bị ngành sợi đầu tay ép máy ghép

Thiết bị ngành sợi đầu tay ép máy ghép

..:: Thiết bị ngành sợi máy thô ::..

Mới!
Thiết bị ngành sợi FA401-1152

Thiết bị ngành sợi FA401-1152

Mới!
Thiết bị ngành sợi DLM3-10

Thiết bị ngành sợi DLM3-10

Mới!
Thiết bị ngành sợi FA412-1123

Thiết bị ngành sợi FA412-1123

Mới!
Thiết bị ngành sợi FA421 máy thô

Thiết bị ngành sợi FA421 máy thô

Mới!
Thiết bị ngành sợi FA458-1867A

Thiết bị ngành sợi FA458-1867A

Mới!
Thiết bị ngành sợi FA458 máy thô

Thiết bị ngành sợi FA458 máy thô

Mới!
Thiết bị ngành sợi A456-1324 xoắn ốc bánh răng và khu vực vòng tròn chặt chẽ kết hợp miếng

Thiết bị ngành sợi A456-1324 xoắn ốc bánh răng và khu vực vòng tròn chặt chẽ kết hợp miếng

..:: Thiết bị ngành sợi máy con ::..

Mới!
Thiết bị ngành sợi Giá đỡ suốt

Thiết bị ngành sợi Giá đỡ suốt

Mới!
Thiết bị ngành sợi Phụ kiện máy gió

Thiết bị ngành sợi Phụ kiện máy gió

Mới!
Thiết bị ngành sợi FA506-1275

Thiết bị ngành sợi FA506-1275

Mới!
Thiết bị ngành sợi F1508-42101/42102

Thiết bị ngành sợi F1508-42101/42102

Mới!
Thiết bị ngành sợi A513W-0638 hình thành cam

Thiết bị ngành sợi A513W-0638 hình thành cam

Mới!
Thiết bị ngành sợi FA506-0421A

Thiết bị ngành sợi FA506-0421A

Mới!
Thiết bị ngành sợi FA502-0269

Thiết bị ngành sợi FA502-0269

..:: Thiết bị ngành sợi máy đánh ống ::..

Mới!
Thiết bị ngành sợi 21A-130-003, 004

Thiết bị ngành sợi 21A-130-003, 004

Mới!
Thiết bị ngành sợi 21A-130-013

Thiết bị ngành sợi 21A-130-013

Mới!
Thiết bị ngành sợi 21A-300-011

Thiết bị ngành sợi 21A-300-011

Mới!
Thiết bị ngành sợi 21A-300-002

Thiết bị ngành sợi 21A-300-002

Mới!
Thiết bị ngành sợi 21A-300-003.018

Thiết bị ngành sợi 21A-300-003.018

Mới!
Thiết bị ngành sợi 21A-300-008

Thiết bị ngành sợi 21A-300-008

Mới!
Thiết bị ngành sợi 21A-300-009

Thiết bị ngành sợi 21A-300-009

Mới!
Thiết bị ngành sợi 21A-300-020

Thiết bị ngành sợi 21A-300-020

..:: Thiết bị ngành sợi máy cuộn cúi ::..

Mới!
Thiết bị ngành sợi JSFA360-1000-14

Thiết bị ngành sợi JSFA360-1000-14

Mới!
Thiết bị ngành sợi JSFA360-0800-12

Thiết bị ngành sợi JSFA360-0800-12

Mới!
Thiết bị ngành sợi JSFA360-1100-7

Thiết bị ngành sợi JSFA360-1100-7

Mới!
Thiết bị ngành sợi (JWF1272)FA261-0800-8

Thiết bị ngành sợi (JWF1272)FA261-0800-8

Mới!
Thiết bị ngành sợi (F1381)YC1

Thiết bị ngành sợi (F1381)YC1

Mới!
Thiết bị ngành sợi JSFA360-1711

Thiết bị ngành sợi JSFA360-1711

Mới!
Thiết bị ngành sợi JSFA360-170609

Thiết bị ngành sợi JSFA360-170609

Mới!
Thiết bị ngành sợi JSFA360 VAN ĐIỆN

Thiết bị ngành sợi JSFA360 VAN ĐIỆN

..:: Thiết bị ngành sợi máy chảy kỹ ::..

Mới!
Thiết bị ngành sợi JSFA286-2200-15

Thiết bị ngành sợi JSFA286-2200-15

Mới!
Thiết bị ngành sợi JSFA286-1228

Thiết bị ngành sợi JSFA286-1228

Mới!
Thiết bị ngành sợi JSFA388-0551, 0553 BÁNH KHÔNG TRÒN

Thiết bị ngành sợi JSFA388-0551, 0553 BÁNH KHÔNG TRÒN

Mới!
Thiết bị ngành sợi JSFA286-1127;2288

Thiết bị ngành sợi JSFA286-1127;2288

Mới!
Thiết bị ngành sợi JSFA286-0800-17

Thiết bị ngành sợi JSFA286-0800-17

Mới!
Thiết bị ngành sợi JSFA286-0800-6

Thiết bị ngành sợi JSFA286-0800-6

Mới!
Thiết bị ngành sợi JWF1272)FA261-0865(FA261-0800-5A

Thiết bị ngành sợi JWF1272)FA261-0865(FA261-0800-5A

Mới!
Thiết bị ngành sợi RG-JSN5A5

Thiết bị ngành sợi RG-JSN5A5

Chuyên gia công sản xuất các phụ tùng máy dệt, sản phẩm dệt kim, phụ tùng ngành dệt kim của các công ty nổi tiếng SEMITOPHER , JINTEX ... , thiết bị ngành sợi chất lượng sản phẩm, giá thành tốt nhất

Có rất nhiều phụ tùng bộ phận của máy dệt kim lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như chuốt, khoan, và phay. Bạn cũng có thể chọn từ nhôm, thép không gỉ, và thau phụ tùng bộ phận của máy dệt kim. Cũng như từ máy cnc, kh phụ tùng bộ phận của máy dệt kim.